Finančná pomoc dostupná v auguste 2023. Čítajte viac Slovenské mestá pomáhajú ľuďom z Ukrajiny. Čítajte viac Príspevok za ubytovanie cudzinca do 31. decembra 2023. Čítajte viac

Vzdelávanie, školy a škôlky

Classroom
Foto: Syda Productions / Adobe Stock

{{Contents}}

Bezplatné vzdelávanie

Deti ukrajinských občanov, ktorí v dôsledku vojny prišli na Slovensko a požiadali o dočasné útočisko, alebo azyl, majú nárok na bezplatné vzdelávanie na Slovensku.

Týka sa to materských, základných aj stredných škôl.

Povinná školská dochádzka na Slovensku je do 16 rokov dieťaťa, avšak týka sa len detí s trvalým pobytom na Slovensku a nevzťahuje sa na osoby s dočasným útočiskom.

Postup pri zaraďovaní dieťaťa do školy alebo škôlky

S dokladom potvrdzujúcim poskytnutie dočasného útočiska (prípadne potvrdzujúcim začatie konania o dočasnom útočisku, alebo azylového konania) môžete ísť na vybranú materskú či základnú školu a požiadať o zaradenie vášho dieťaťa do vyučovacieho procesu.

Vaše dieťa bude zaradené do príslušného ročníka podľa veku, úrovne doterajšieho vzdelania a ovládania slovenského jazyka.

Informujte riaditeľa o špeciálnych potrebách, ktoré Vaše dieťa môže mať pri vzdelávaní, adaptácii v novom prostredí, či v stravovaní. Na odstránenie jazykových bariér detí cudzincov organizujú školy kurzy slovenského jazyka. Informujte sa o možnostiach na vybranej škole.

Viac informácií aj konkrétne postupy nájdete na stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

O ďalších krokoch vás bude informovať priamo riaditeľ/ka príslušnej školy. 

Pred nástupom do škôlky či školy musí dieťa absolvovať prehliadku u pediatra a riaditeľovi škôlky/školy treba predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, vrátane údajov o povinnom očkovaní. Pediatra môžete osloviť podľa odporúčania známych, podľa mestského obvodu, kde bývate, alebo kde sa nachádza škôlka alebo škola. Toto vyšetrenie je uhrádzané Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.

Téme ako zvládnuť nástup do školy sa venoval aj jeden zo série praktických infoseminárov, ktorého záznam si môžete pozrieť tu.

Voľné miesta v slovenských školách a škôlkach si môžete overiť podľa mapy škôl  Ministerstva školstva SR. V prípade, ak sa uchádzate o prácu v slovenskom školstve, môžete sa na stránke zaregistrovať.

Informácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre ľudí z Ukrajiny

↗ Usmernenie MŠVVAŠ pre rodičov pri zaraďovaní detí do vzdelávania (SK/UA)

↗ Usmernenia Štátneho pedagogického ústavu Vzdelávanie detí cudzincov

Užitočné kontakty:

E-mail: ukrajina@minedu.sk

Nonstop podpora po ukrajinsky na číslach:+421 910 944 825, +421 950 511 776, +421 951 141 060, +421 951 300 053, +421 951 453 061

↗ Zoznam škôl na Slovensku

↗Informácie o možnostiach štúdia na slovenských vysokých školách 

↗ Vyhľadávanie študijných odborov na slovenských vysokých školách

↗ Materiály na individuálne štúdium slovenského jazyka

Uznávanie zahraničných dokladov o vzdelaní

Vzdelanie sa uznáva na účely pokračovania štúdia, alebo na výkon regulovaných povolaní. V prípade, ak chcete pokračovať v štúdiu a potrebujete uznanie dokladov o strednom vzdelaní, kontaktujte Regionálny úrad školskej správy.

Uznávanie vysokoškolských diplomov zabezpečuje Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ak potrebujete uznanie diplomu na účel výkonu regulovaného povolania (napríklad zdravotníctvo, sociálna oblasť, doprava), kontaktujte orgán príslušný pre dané povolanie.

↗ Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ, kontakt: sudv@minedu.sk

↗ Za účelom získania potvrdenia o dosiahnutom vzdelaní je možné kontaktovať ukrajinskú stranu na e-mailovej adrese mon@mon.gov.ua

↗ Súhrnné informácie o uznávaní dokladov

Možnosti dištančného vzdelávania pre ukrajinských žiakov

V prípade, ak sa vaše dieťa chce zúčastňovať dištančnej výučby iba v rámci ukrajinského vzdelávacieho systému (a nezúčastňuje výučby v rámci slovenského vzdelávacieho systému), alebo ak je zaradené v slovenskej škole a chce sa zúčastňovať dištančnej výučby aj v rámci ukrajinského vzdelávacieho systému v popoludňajších hodinách, prípadne v čase mimo vyučovania v slovenskej škole, dostupné sú viaceré možnosti online vzdelávania.

  • “Celoukrajinská škola online“ – hlavná vzdelávacia platforma obsahujúca interaktívne materiály (videá, zadania, cvičenia) vychádzajúce z oficiálneho ukrajinského kurikula (18 hlavných predmetov). Pokrýva ročníky 5 – 11. Ročníky 1 – 4 sú pripravované. https://lms.e-school.net.ua
  • Elektronické učebnice schválené Ministerstvom školstva a vedy Ukrajiny nájdete na webe  https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/
  • Online vzdelávacia platforma School to Go Online vytvorená spoločnosťou Soficreo ponúka dištančné vyučovanie vedené ukrajinskými učiteľmi: http://www.schooltogo.online/

Ďalšie možností nájdete na webe Štátneho pedagogického ústavu v časti Dištančné vzdelávanie.

Vyššie odborné a terciárne vzdelávanie

Informácie o možnostiach vyššieho odborného a vysokoškolského vzdelávania pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny môžete nájsť zhrnuté nižšie, v prezentácii od Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA).

Uznávanie dokladov o  vzdelaní zo zahraničia

Informácie, o uznávaní dokladov zo zahraničia, v akých prípadoch je potrebné si ich nechať uznať ako aj postup ako na to nájdete zhrnuté v týchto inštrukciách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Share on telegram
Share on facebook
Share on email